REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG


Spis treści
Postanowienia ogólne
Definicje
Wymagania techniczne
Ogólne zasady świadczenia usług
Umowa o dostarczanie Usługi Kursu
Licencja
Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji online
Umowa o świadczenie Usługi Webinaru
Umowa o dostarczanie Newslettera
Reklamacje dotyczące Przedmiotu świadczenia cyfrowego
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
Własność intelektualna Usługodawcy
Przetwarzanie danych osobowych
Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Zmiana Usługi Kursu
Zmiana Regulaminu
Postanowienia końcowe

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą stron internetowych www.filmowiec.pro oraz www.klikfilm.pl (dalej łącznie: „Platforma”)
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Właścicielem Platformy jest spółka Blast Visuals Sp z o. o., z siedzibą przy ul. Dworcowej 36, 43-200 Pszczyna), wpisana do KRS: 0000478410 posiadająca NIP: 6381808149, REGON: 243328590 (dalej: „Usługodawca”).
 4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą:
 5. poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@klikfilm.pl;
 6. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Dworcowa 36, 43-200 Pszczyna
 7. telefonu – pod numerem: +48 693 536 360.
 8. W ramach wykonywanej działalności, Usługodawca:
 9. dostarcza Usługobiorcom Usługę Kursu;
 10. dostarcza Kupującym Treści cyfrowe;
 11. świadczy na rzecz Uczestników Usługę Konsultacji online;
 12. świadczy na rzecz Odbiorców Usługę Webinaru;
 13. dostarcza Subskrybentom Newsletter.
 14. Dostępne na Platformie informacje o Usługach Kursu, Treściach cyfrowych, Usługach Konsultacji online oraz Usługach Webinaru, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 15. Przed rozpoczęciem korzystania ze Platformy, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 1. Dzień roboczy - dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 2. Klient – Usługobiorca, Kupujący, Uczestnik, Odbiorca lub Subskrybent;
 3. Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Platformy, umożliwiający Usługobiorcy korzystanie z jej funkcjonalności;
 6. Kupujący – osoba, która zawarła ze Usługodawcą Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej lub podjęła działania zmierzające do ich zawarcia;
 7. Licencja – termin zdefiniowany w § 7 ust. 1 Regulaminu;
 8. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Usługodawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych na Platformie;
 9. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 10. Odbiorca – osoba, która zawarła ze Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi Webinaru lub podjęła działania zmierzające do ich zawarcia;
 11. Oświadczenie - termin zdefiniowany w § 12 ust. 3 Regulaminu;
 12. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Usługodawcę;
 13. Przedmiot świadczenia cyfrowego – Konto, Treść cyfrowa lub Newsletter;
 14. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 15. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 16. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 17. Subskrybent – osoba, która zawarła ze Usługodawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 18. Treść cyfrowa - treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności nagranie audiowizualne, nagranie audialne lub dokument elektroniczny;
 19. Uczestnik - osoba, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi Konsultacji online lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 20. Umowa – Umowa o dostarczanie Usługi Kursu, Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej, Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji online, Umowa o świadczenie Usługi Webinaru lub Umowa o dostarczanie Newslettera;
 21. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej – umowa o dostarczanie treści cyfrowej w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje dostarczyć Kupującemu Treść cyfrową, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy cenę;
 22. Umowa o dostarczanie Usługi Kursu - umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usługi Kursu;
 23. Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji online – umowa o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika Usługi Konsultacji online;
 24. Umowa o świadczenie Usługi Webinaru – umowa o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Odbiorcy Usługi Webinaru,
 25. Usługa Konsultacji online – usługa w rozumieniu Kodeksu cywilnego, polegająca na odbyciu przez Uczestnika i Usługodawcę spotkania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, podczas którego Usługodawca przekazuje Uczestnikowi wiedzę z zakresu objętego ofertą danej Usługi Konsultacji online, a także odpowiada na pytania zadawane przez Uczestnika;
 26. Usługa Kursu – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na odpłatnym udostępnieniu Usługobiorcy przez Usługodawcę Treści cyfrowych za pomocą Konta utworzonego na Platformie na rzecz Usługobiorcy;
 27. Usługa Webinaru - usługa w rozumieniu Kodeksu cywilnego, polegająca na umożliwieniu Odbiorcy udziału w webinarze przeprowadzanym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, podczas którego Usługodawca przekazuje Odbiorcom wiedzę z zakresu objętego tematyką danego webinaru;
 28. Usługobiorca – osoba, która zawarła z Usługodawcą Umowę o dostarczanie Usługi Kursu lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 29. Usługodawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 30. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 31. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Platformy, niezbędne jest łącznie:
 2. połączenie z siecią Internet;
 3. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 4. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 5. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. W ramach Platformy zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 7. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 8. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.

Ogólne zasady świadczenia usług

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Klient korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest podawać wyłącznie dane (w tym dane osobowe) zgodne ze stanem rzeczywistym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych.
 4. Ceny podane na Platformie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

§ 5.

Umowa o dostarczanie Usługi Kursu

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Kursu, Usługobiorca powinien wykonać następujące czynności:
 2. wybrać Usługę Kursu spośród Usług Kursu udostępnionych na Platformie;
 3. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
 4. imię i nazwisko;
 5. adres poczty elektronicznej;
 6. numer telefonu;
 7. opcjonalnie – firmę, NIP oraz adres prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku, gdy Usługobiorca jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;
 8. sposób płatności;
 9. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
 10. kliknąć opcję „Kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Usługę Kursu zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 11. Zapłaty ceny za Usługę Kursu Usługobiorca może dokonać za pomocą systemów płatności udostępnionych w ramach Platformy. Aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane Usługobiorcy w toku procesu nabywania Usługi Kursu.
 12. Dokonanie przez Usługobiorcę zapłaty za Usługę Kursu jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o dostarczanie Usługi Kursu.
 13. Niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za Usługę Kursu na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca tworzy dla Usługobiorcy Konto, a następnie przesyła Usługobiorcy za pomocą poczty elektronicznej login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do Konta.
 14. Po zalogowaniu się na Konto, Usługobiorca uzyskuje dostęp Usługi Kursu, w tym do dostępnych w jej ramach Treści cyfrowych. W przypadku nabycia przez Usługobiorcę kolejnych Usług Kursu, są one udostępniane Usługobiorcy za pomocą pierwotnie utworzonego Konta.
 15. Dostęp do Usługi Kursu udzielany jest Usługobiorcy na czas wskazany w opisie danej Usługi Kursu. Usługobiorca może przedłużyć okres dostępu do Usługi Kursu uiszczając dodatkową opłatą ustaloną przez Usługodawcę.
 16. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Kursu z Umową o dostarczanie Usługi Kursu nie wymaga instalowania przez Usługobiorcę jej aktualizacji.
 17. W przypadku braku udzielenia Usługobiorcy dostępu do Usługi Kursu w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, Usługobiorca wzywa Usługodawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Usługi Kursu. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Usługodawca nie udzieli Usługobiorcy dostępu do Usługi Kursu niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Kursu.
 18. Niezależnie od postanowień ust. 8 powyżej, w przypadku braku udzielenia Usługobiorcy dostępu do Usługi Kursu, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Kursu bez wzywania Usługodawcy do udzielenia dostępu do Usługi Kursu, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 19. Usługodawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Usługi Kursu zapłaconej przez Usługobiorcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Kursu. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 20. Niezależnie od postanowień ust. 8-10 powyżej, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Kursu zgodnie z zasadami określonymi w § 12 Regulaminu.
 21. Postanowienia ust. 8-11 nie dotyczą Usługobiorców niebędących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

§ 6.

Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
 2. wejść na stronę internetową Platformy;
 3. wejść w zakładkę wybranej Treści cyfrowej i kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”;
 4. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „Przejdź do kasy”;
 5. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
 6. imię i nazwisko;
 7. adres poczty elektronicznej;
 8. numer telefonu;
 9. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
 10. opcjonalnie - firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
 11. sposób płatności;
 12. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
 13. kliknąć opcję „Kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Treść cyfrową zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 14. Zapłaty ceny za Treść cyfrową Kupujący może dokonać za pomocą systemów płatności udostępnionych w ramach Platformy. Aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane Kupującemu w toku procesu nabywania Treści cyfrowej.
 15. Dokonanie przez Kupującego zapłaty za Treść cyfrową jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 16. Usługodawca dostarcza Kupującemu Treść cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 17. Usługodawca dostarcza Kupującemu Treść cyfrową poprzez przesłanie Kupującemu pocztą elektroniczną linku, za pomocą którego może on pobrać Treść cyfrową na swoje urządzenie.
 18. Usługodawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Treść cyfrowa nie podlega aktualizacji.
 19. W przypadku braku dostarczenia Treści cyfrowej w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, Kupujący wzywa Usługodawcę do jego dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Kupującym terminie, Kupujący może odstąpić od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 20. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej wymaga złożenia Usługodawcy przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 21. Usługodawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Treści cyfrowej zapłaconej przez Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Niezależnie od postanowień ust. 7-9 powyżej, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Kursu zgodnie z zasadami określonymi w § 12 Regulaminu.
 23. Postanowienia ust. 7-10 powyżej nie dotyczą Kupujących niebędących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.


§ 7.

Licencja

 1. Postanowienia niniejszego § 7 dotyczą wyłącznie Klientów będących Usługobiorcami lub Kupującymi.
 2. Z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty za Usługę Kursu lub Treść cyfrową, Usługodawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Treści cyfrowych udostępnionych w ramach Usługi Kursu lub nabytych na podstawie Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej (dalej: „Licencja”).
 3. Licencja udzielana jest:
 4. na czas dostępu Usługobiorcy do Usługi Kursu - w przypadku Treści cyfrowych udostępnionych w ramach Usługi Kursu lub
 5. na czas nieoznaczony – w przypadku Treści cyfrowych nabytych na podstawie Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 6. Licencja uprawnia Klienta do korzystania z Treści cyfrowych wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
 7. zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Klienta;
 8. odtwarzanie i przeglądanie Treści cyfrowych;
 9. zwielokrotnianie Treści cyfrowych, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Klienta.
 10. Klient może wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte w Treści cyfrowych w życiu prywatnym i zawodowym oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia jednak Klienta do udostępniania Treści cyfrowych jakimkolwiek innym osobom, z wyłączeniem przypadków udostępniania Treści cyfrowych na podstawie przepisów oddziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o dozwolonym użytku chronionych utworów. Udostępnianie Treści cyfrowych innym osobom poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
 11. Licencja nie uprawnia Klienta do udzielania dalszych licencji.
 12. Korzystanie przez Klienta z Treści cyfrowych z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Klienta z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.

§ 8.

Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji online

 1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Konsultacji online, Uczestnik powinien wykonać następujące czynności:
 2. wybrać Usługę Konsultacji online spośród Usług Konsultacji online udostępnionych na Platformie;
 3. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
 4. adres poczty elektronicznej;
 5. sposób płatności;
 6. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
 7. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi Konsultacji online przez Usługodawcę przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi Konsultacji online;
 8. kliknąć opcję „Kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Usługę Konsultacji online zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 9. Zapłaty ceny za Usługę Konsultacji online Uczestnik może dokonać za pomocą systemów płatności udostępnionych w ramach Platformy. Aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane Uczestnikowi w toku procesu nabywania Usługi Konsultacji online.
 10. Dokonanie przez Uczestnika zapłaty za Usługę Konsultacji online jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o świadczenie Usługi Konsultacji online.
 11. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sobie sprzęt umożliwiający skorzystanie z Usługi Konsultacji online oraz połączenie z siecią Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania z Usługi Konsultacji online przez Uczestnika z powodu braku odpowiedniego sprzętu lub połącznia z siecią Internet.

§ 9.

Umowa o świadczenie Usługi Webinaru

 1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Webinaru, Odbiorca powinien wykonać następujące czynności:
 2. wybrać Usługę Webinaru spośród Usług Webinaru udostępnionych na Platformie;
 3. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
 4. adres poczty elektronicznej;
 5. sposób płatności – w przypadku, gdy skorzystanie z Usługi Webinaru jest odpłatne;
 6. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
 7. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi Webinaru przez Usługodawcę przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi Webinaru;
 8. kliknąć opcję „Kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Usługę Webinaru zgodnie z wybranym sposobem płatności (w przypadku, gdy skorzystanie z Usługi Webinaru jest odpłatne).
 9. Zapłaty ceny za Usługę Webinaru (w przypadku, gdy skorzystanie z Usługi Webinaru jest odpłatne) Odbiorca może dokonać za pomocą systemów płatności udostępnionych w ramach Platformy. Aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane Odbiorcy w toku procesu nabywania Usługi Konsultacji online.
 10. Dokonanie przez Odbiorcę zapłaty za Usługę Webinaru jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o świadczenie Usługi Webinaru.
 11. Odbiorca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sobie sprzęt umożliwiający skorzystanie z Usługi Webinaru oraz połączenie z siecią Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania z Usługi Webinaru przez Odbiorcę z powodu braku odpowiedniego sprzętu lub połącznia z siecią Internet.
 12. Przed rozpoczęciem wykonywania Usługi Webinaru, Usługodawca udostępnia Odbiorcy link lub inne dane umożliwiające skorzystanie z Usługi Webinaru.

§ 10.

Umowa o dostarczanie Newslettera

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien podać Usługodawcy w tym celu adres poczty elektronicznej oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
 2. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej może nastąpić w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez wypełnienie przez Subskrybenta elektronicznego formularza udostępnionego na Platformie.
 3. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera.
 4. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Usługodawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
 6. Newsletter nie podlega aktualizacji;
 7. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Usługodawcy.
 8. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 9. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera zgodnie z zasadami określonymi w § 12 Regulaminu.
 10. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Usługodawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
 11. kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
 12. wysłanie Usługodawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
 13. Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej.

§ 11.

Reklamacje dotyczące Przedmiotu świadczenia cyfrowego

 1. Postanowienia niniejszego § 11 dotyczą wyłącznie:
 2. Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
 3. Umów o dostarczanie Usługi Kursu, Umów o dostarczanie Treści cyfrowych oraz Umów o dostarczanie Newslettera, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
 4. Niezgodności Konta lub Treści cyfrowych z Umową o dostarczanie Usługi Kursu oraz Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera.
 5. Dostarczany Klientowi przez Usługodawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
 6. w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
 7. przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
 9. istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili - w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
 10. ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego - w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 12. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 13. Reklamacja powinna zawierać:
 14. imię i nazwisko Klienta;
 15. adres poczty elektronicznej;
 16. opis ujawnionej Niezgodności;
 17. żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 18. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów.
 19. Po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
 20. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 21. odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
 22. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 23. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 24. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Usługodawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 25. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Klient może złożyć Usługodawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
 26. doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 27. Usługodawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
 28. Niezgodność występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 29. Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Usługodawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
 30. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 31. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 32. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
 33. imię i nazwisko Klienta;
 34. adres poczty elektronicznej;
 35. datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego;
 36. opis ujawnionej Niezgodności;
 37. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
 38. oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 39. Klient nie może złożyć Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy Newslettera.
 40. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową dotyczącą jej dostarczania nawet jeżeli Klient korzystał z tej Treści cyfrowej przed odstąpieniem od Umowy dotyczącej jej dostarczania.
 41. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową dotyczącą dostarczania Treści cyfrowej pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową dotyczącą dostarczania Treści cyfrowej.
 42. Usługodawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej.
 43. Klient nie może odstąpić od Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
 44. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy o dostarczanie Usługi Kursu, Usługodawca uniemożliwia Usługobiorcy dostęp do Usługi Kursu niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Kursu.
 45. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.
 46. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.

§ 12.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Postanowienia niniejszego § 12 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 2. Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Klient wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Klienta w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie Oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca informuje, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Uczestnikowi w stosunku do Umowy o świadczenie Usługi Konsultacji online oraz Umowy o świadczenie Usługi Webinaru, która została w pełni wykonana przez Usługodawcę (na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta).
 7. W przypadku wykonania przez Klienta prawa odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi Kursu lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oświadczenia.

§ 13.

Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Platformy, w szczególności:
 2. nazwa Platformy;
 3. logo Platformy;
 4. zdjęcia i opisy;
 5. zasady działania strony internetowej Platformy, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych
- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 14.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.filmowiec.pro/polityka-prywatnosci.

§ 15.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 15 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
 4. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 5. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 6. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 16.

Zmiana Usługi Kursu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany Usługi Kursu w przypadku:
 2. konieczności dostosowania Usługi Kursu do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Usługobiorców do korzystania z Usługi Kursu;
 3. podjęcia przez Usługodawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Kursu poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
 4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Kursu do aktualnego stanu prawnego.
 5. Zmiana Usługi Kursu nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorców.
 6. Usługodawca informuje Usługobiorców o dokonanej zmianie Usługi Kursu poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Usługobiorcom za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Jeżeli zmiana Usługi Kursu będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Usługobiorcy do Usługi Kursu, Usługodawca zobowiązany jest poinformować Usługobiorcę o:
 8. właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
 9. prawie Usługobiorcy do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Kursu ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany.
 10. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Usługodawca przesyła Usługobiorcom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.
 11. Wypowiedzenie przez Usługobiorca Umowy o dostarczanie Usługi Kursu na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Kursu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 12. W przypadku wykonania przez Usługobiorcę prawa wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Kursu, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie za świadczenia spełnione na rzecz Usługobiorcy do chwili wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Kursu przez Usługobiorcę. Kwotę wynagrodzenia należnego Usługodawcy oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionych świadczeń, z uwzględnieniem wynagrodzenia przewidzianego w Umowie o dostarczanie Usługi Kursu.
 13. W przypadku wykonania przez Usługobiorcę prawa wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Kursu, Usługodawca zwraca Usługobiorcy dokonane przez niego płatności pomniejszone o wynagrodzenie obliczone zgodnie z ust. 7 powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Kursu.
 14. Postanowienia ust. 4-8 powyżej nie dotyczą Usługobiorców niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

§ 17.

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
 2. zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
 3. rozpoczęcia dostarczania przez Usługodawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
 4. dokonania technicznej modyfikacji Platformy wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
 5. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 6. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Platformy. Niezależnie, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Klientom pocztą elektroniczną.
 7. Do Umów o dostarczanie Usługi Kursu zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu, chyba, że zmiana Regulaminu połączona jest ze zmianą Usługi Kursu, o której mowa w § 16 ust. 4 Regulaminu. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu połączona jest ze zmianą Usługi Kursu, o której mowa w § 16 ust. 4 Regulaminu:
 8. do Umów o dostarczanie Usługi Kursu zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia nowego Regulaminu;
 9. Usługobiorcy przysługują uprawnienia wskazane w § 16 ust. 4-8 Regulaminu.
 10. Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zmienionej wersji Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 11. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 12. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wstrzymuje dostarczanie Newslettera.
 13. Do Umów o dostarczanie Treści cyfrowej, Umów o świadczenie Usługi Konsultacji online oraz Umów o świadczenie Usługi Webinaru zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili ich zawarcia.

§ 18.

Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.